Lärarutbildningar

”Öppenhet och ärlighet är svåra saker även för en vuxen. Det är bra att emellanåt fundera på saker i grupp – jag fick bra, berikande synpunkter som jag kan dra nytta av i mitt arbete.”

Lärarutbildningarna ger lärarna en möjlighet att utveckla de färdigheter som krävs när man möter kulturell och/eller etnisk mångfald. Ett av de huvudsakliga målen med utbildningarna är att föra lärarnas och elevernas tankevärldar närmare varandra. En mer omfattande avsikt med seminarierna är att utveckla lärarnas kompetens och därmed förhindra diskriminering och utslagning av barn och ungdomar, ge de unga krafter genom jämlika diskussioner med vuxna och identifiera elever som behöver annan typ av stöd.

I och med att våra samhällen blir allt mer mångskiftande, blir även skolorna det. Det innebär att kraven på läraryrket ökar: man förutsätter allt oftare att lärarna har en förmåga att identifiera och förstå sin egen omgivning och de situationer som råder i den omgivningen.

För att identifiera och förstå avvikande situationer, krävs det att man kan stanna upp och tänka om samt vara öppen för andra synsätt. Genom dialog, trygg förundran och utbyte av erfarenheter är det möjligt att bättre lyckas upptäcka dylika situationer samt att för egen del främja en sund växelverkan och verksamhet mellan elever och lärare av alla de slag. 

I lärarutbildningarna dryftar man bland annat fördomar, diskriminering, rasism och betraktar den egna identiteten i förhållande till kulturell mångfald. Temana behandlas såväl ur ens egen som ur andras synvinkel.

Utbildningarna använder sig av observationer, forskningsresultat och läromedel från skolvärlden samt av kursledarnas egna erfarenheter.

Längd: 4 h. Gruppstorlek: max 40 deltagare.