Forskning

År 2019 valdes KYTKE bland 140 projekt till ett av tre projekt som ingår i det europeiska initiativet för social integration (European Social Inclusion Initiative). Initiativet startades av det internationellt mycket ansedda globala forskningscentret The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Forskargruppen som ska sätta sig in i KYTKE:s verksamhet och dess effekter består av forskare från Harvard University och Aalto-universitetet. Den praxis som visat sig gynna social integration ska fungera som hjälp för staterna och för övriga instanser som arbetar med dessa viktiga samhälleliga frågor. 

Utredning om KYTKE-projektet

Innan ovan nämnda forskningsprojektet har effekterna av KYTKE-verksamheten också undersökts vid Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet. Under år 2015 genomförde centret en utredning om KYTKE-projektet. Utredningen koncentrerar sig på skolverkstäder, men tar också upp andra delområden. Rapporten kan i sin helhet läsas här.

Riksomfattande nätenkät

År 2013 genomförde KYTKE i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Fountain Park Oy den första nätenkäten om ungdomars förhållande till vidsynthet och kulturell mångfald. Cirka 10 000 ungdomar från hela landet svarade på den första enkäten. På uppdrag av Utbildningsstyrelsen genomförde Fountain Park Oy en ny nätenkät år 2017, och den här gången deltog cirka 16 000 respondenter. Enkätresultaten kan läsas på finska genom att följa nedanstående länkar.

Länk utredning 2013
Länk utredning 2017

KYTKE-statistik

I flera års tid har vi inom KYTKE samlat in värdefull information från våra målgrupper bland annat genom responsblanketter. Blanketterna har utformats så att de mäter verksamhetens effekter och nivån på genomförandet samt ger information om attityder och tankar. Förutom målgrupperna har information också samlats in regelbundet av våra medarbetare och instruktörer. Informationen har vi kunnat dra nytta av vid utvecklingen av vår verksamhet och för att garantera att den håller en hög kvalitet.