Opettajakoulutus

”Avoimuus ja rehellisyys ovat vaikeita aikuisillekin. Hyvä välillä ajatella asioita ryhmissä – tuli hyviä, avartavia näkökulmia hyödynnettäväksi työssä.”

Opettajakoulutukset tarjoavat opettajille paikan kulttuurisen ja etnisen moninaisuuden kohtaamisessa vaadittavien taitojen kehittämiseen. Yksi koulutuksien päätavoitteista on tuoda opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmoja lähemmäksi toisiaan. Seminaarien laajempi tehtävä on opettajien kehittyneen kompetenssin kautta ehkäistä lasten ja nuorten syrjintää ja syrjäytymistä, voimaannuttaa nuoria aikuisten kanssa käydyn tasavertaisen keskustelun avulla sekä tunnistaa erilaista tukea tarvitsevia oppilaita.

Yhteiskuntien moninaistuessa entisestään myös koulut moninaistuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan ammattiin liittyvät vaatimukset laajenevat: opettajilta edellytetään entistä enemmän kykyä tunnistaa ja ymmärtää omaa ympäristöään ja siinä vallitsevia tilanteita.

Poikkeavuuteen liittyvien tilanteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen vaatii pysähtymistä ja mahdollisesti uusia ajattelun taitoja ja näkökulmien vastaanottoa. Vuoropuhelun, turvallisen ihmettelyn ja kokemusten jakamisen kautta on mahdollista päästä käsiksi paremmin näiden tilanteiden huomaamiseen sekä osaltaan edistää tervettä vuorovaikutusta ja toimintaa kaikenlaisten oppilaiden ja opettajien kesken.

Opettajakoulutuksissa pohditaan muun muassa ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia sekä tarkastellaan omaa identiteettiä suhteessa kulttuuriseen moninaisuuteen. Teemoja käsitellään niin omasta kuin muidenkin näkökulmasta.

Koulutuksissa hyödynnetään usean vuoden ajan koulumaailmasta kerrytettyjä havaintoja, tutkimustuloksia, opetuskäyttöön tarkoitettua materiaalia sekä vetäjien omakohtaisia kokemuksia aihepiiriin liittyen.

Pituus: 4 h. Ryhmäkoko: max. 40 osallistujaa.